top of page

HORTI ASIA

ATA III.jpg
HortiAsia_4C.jpg

 

งานแฟร์                                                                      

เลื่อนจาก 27.05.2021 - 29.05.2021 เป็น 25.05.2022 - 27.05.2022

HORTI ASIA – งานแสดงสินค้านานาชาติสำหรับเทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปพืชสวนและไม้ดอกไม้ประดับ เปิดตัวครั้งแรกที่กรุงเทพฯ ประเทศไทยในปี 2555 รายละเอียดของงานแสดงสินค้าครอบคลุมห่วงโซ่อุปทานเต็มรูปแบบของอุตสาหกรรม รวมถึงหัวข้อเกี่ยวกับเทคโนโลยีการเพาะพันธุ์และการเพาะพันธุ์ ปุ๋ย เทคโนโลยีการปลูกและการเพาะปลูก อุปกรณ์ควบคุมสภาพอากาศ อุปกรณ์คัดเกรดและเรือนกระจก บรรจุภัณฑ์ การรับรอง ท่าเทียบเรือและท่าเรือ ตลอดจนคลังสินค้าสำหรับผลไม้ ผัก และดอกไม้ วัตถุประสงค์ของการแสดงคือการจัดหาโซลูชั่นสำหรับอุตสาหกรรมพืชสวนเพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มคุณภาพและผลผลิต HORTI ASIA ได้กลายเป็นงานระดับนานาชาติที่เติบโตเร็วที่สุดสำหรับพืชสวนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้


HORTI ASIA ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทย และองค์กรที่มีชื่อเสียง เช่น International Society for Horticultural Science (ISHS)

ตลาด

ภาคเกษตรกรรมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นตลาดที่มีแนวโน้มดีสำหรับบริษัทต่างชาติ ตลาดมีศักยภาพสูงเนื่องจากการขาดแคลนแรงงานและความต้องการผลผลิตพืชผลที่สูงขึ้นนำไปสู่การใช้เครื่องจักรเพิ่มเติมและการใช้ทรัพยากรและโซลูชั่นอัจฉริยะอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชนชั้นกลางที่เพิ่มขึ้นทำให้ความต้องการผลิตผลสดคุณภาพสูงเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการเพิ่มจำนวนประชากรทั่วไปในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งเป็นการส่งเสริมการส่งออกสินค้าเกษตรที่มีมาตรฐานความปลอดภัยและคุณภาพระดับสูง เช่น ประเทศไทยเป็นผู้นำเข้าผักและผลไม้อันดับหนึ่งในเวียดนามอยู่แล้ว

รัฐบาลไทยกำลังพยายามอย่างมากที่จะตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับอาหาร/ผลิตผลสด มาตรการส่งเสริม เช่น การศึกษาและฝึกอบรมเกษตรกร การรวมฟาร์มของเกษตรกรรายย่อยให้เป็นฟาร์มแบบคลัสเตอร์เพื่อการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การจัดหาเงินกู้ และการมุ่งเน้นการเกษตรอัจฉริยะ นอกจากนี้ ข้าวไม่ควรเป็นพืชผลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอีกต่อไป รัฐบาลสนับสนุนการปลูกพืชผลอื่นๆ รวมทั้งผักและผลไม้ที่มีอัตรากำไรจากการขายที่สูงขึ้นอยู่แล้ว

การพัฒนาที่คล้ายคลึงกันนี้สามารถเห็นได้ในประเทศส่วนใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดังนั้นจึงมีแนวโน้มว่าสัดส่วนของผักและผลไม้ที่ผลิตในภูมิภาคจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี 2014 75% ของการผลิตผักทั่วโลกและ 66% ของการผลิตผลไม้ทั่วโลกมาจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ภูมิภาคนี้ได้รับประโยชน์จากตำแหน่งทางภูมิศาสตร์และสภาพอากาศที่สอดคล้องกัน ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในฐานะตลาดการขายมีความน่าสนใจมากขึ้นเรื่อยๆ

004_1280.JPG
IMG_3008.JPG
004_0215.JPG
IMG_2475.JPG
004_0325.JPG
DJI+People.jpg
004_1338.JPG
003_9836.JPG
003_0022.JPG
bottom of page